15-річний шлях кафедри хірургічної стоматології

Цього року відзначаємо 15-річчя заснування кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Етапи становлення

Спочатку було створено кафедру хірургічної та ортопедичної стоматології, яка стала однією з базових (профільних) для підготовки лікарів-стоматологів. До колективу кафедри увійшли авторитетні практикуючі лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі вищої кваліфікаційної категорії: Ярослав Петрович Нагірний, Ірина Онуфріївна Липницька та лікарі-стоматологи-хірурги: Ольга Володимирівна Скочило, Руслан Васильович Ощипко, Ігор Степанович Манащук. Очолив колектив кафедри кандидат медичних наук, доцент Ярослав Петрович Нагірний, який до цього завідував курсом стоматології. Базою новоствореної кафедри стало праве крило першого поверху навчального корпусу, що на вул. Чехова, 7, м. Тернополя, а також стоматологічне відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні. На кафедрі розпочали викладати хірургічну стоматологію для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету, а також основи стоматології для студентів 5-го курсу медичного факультету. З цією метою на кафедрі облаштували три клінічних зали, в яких були чотири стоматологічних установки. Викладачі кафедри надавали стоматологічну-хірургічну допомогу хворим у консультативно-діагностичному центрі ТОВ «Десна». З кожним навчальним роком, з приходом на кафедру курсів-наступників, відбувалося розширення кадрового складу, а також облаштування нових навчальних кімнат.

Колектив кафедри хірургічної стоматології. (Зліва направо) сидять: асист. Олена БЕДЕНЮК, асист. Наталія КОВТУН, проф. Ярослав НАГІРНИЙ, асист. Наталія ТВЕРДОХЛІБ, доц. Наталія ГУТОР; стоять: лаб. Любов КУРИЛЮК, доц. Микола ГЕМБАРОВСЬКИЙ, лаб. Галина ПЛЮСКВІК, доц. Леонід СКАКУН, асист. Ірина МІЦ, асист. Ірина МИХАЙЛЮК, доц. Іван БІЛОЗЕЦЬКИЙ (2020 р.)

З 2006 року в університеті функціонує вебпортал, де представлені навчально-методичні матеріали: презентації лекцій, матеріали для підготовки до лекцій та практичних занять, методичні рекомендації, електронні підручники, таблиці, відео-аудіоматеріали для викладачів і студентів. Ці матеріали щороку оновляють та доповнюють. Електронна система тестування дозволяє щоденно контролювати навчання студентів, проводити всі види контролю знань. На порталі активно працюють студентський і викладацький форуми, де обговорюють актуальні проблеми університетського життя. Задля удосконалення практичної підготовки майбутніх спеціалістів і засвоєння ними практичних навичок у всіх навчальних програмах розроблений обов’язковий перелік. У зв’язку із запровадженням у ТНМУ імені І.Я. Горбачевського нових принципів в організації навчального процесу та перехід на кредитно-модульну систему викладання гостро постає питання щодо підготовки навчально-методичної документації, заповнення матеріалами вебсторінки кафедри. Потрібно зазначити, що колектив кафедри впорався з цим завданням.

2007 року на кафедру приходить кандидат медичних наук Леонід Миколайович Скакун. Відбувається облаштування навчальної кімнати на базі другого хірургічного відділення Тернопільського обласного комунального клінічного онкологічного диспансеру, в якому Л.М. Скакун проводить практичні заняття для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету з онкостоматології, а заняття з травматології щелепно-лицевої ділянки, як і належить, відбуваються на базі стоматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні. Асистент Л.М. Скакун захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпокінезії на жовчеутворення та перекисне окислення ліпідів в печінці» за спеціальністю 14.00.17 – нормальна фізіологія. Кандидат медичних наук з 1984 року. Вчене звання доцента кафедри хірургічної стоматології присвоєно 2015 року. Є автором і співавтором 25 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, видав 3 посібники (один – англійською мовою).

2008 року відбувається роз’єднання кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології, кафедру хірургічної стоматології очолив кандидат медичних наук, доцент Ярослав Петрович Нагірний, кафедру ортопедичної стоматології – доктор медичних наук, професор Степан Іванович Черкашин. У розпорядження кафедри хірургічної стоматології передано праве крило другого поверху навчального корпусу, що на вул. Чехова, 7 у Тернополі, де облаштували три навчальних кімнати, кабінет завідуючого, асистентську, а також передали для практичної роботи хірургічний кабінет при стоматологічному відділенні консультативно-діагностичному центрі (прибудова вул. Чехова, 5. м. Тернопіль).

2009 року за вимогами МОЗ щодо підготовки лікарів зі спеціальності «Стоматологія» провели атестацію випускників (складання практично орієнтованого випускного іспиту). Вперше також провели для студентів четвертого курсу стоматологічного факультету об’єктивний структурований клінічний іспит, семестровий тестовий іспит, виробничу практику з хірургічної стоматології. Відтак реорганізували кафедри стоматологічного факультету. Створили чотири профільні кафедри, в тому числі хірургічну стоматологію. Того ж року в колектив приходять молоді асистенти М.В. Гембаровський та І.В. Стефанів.

Завдяки керівництву університету відбувається облаштування на кафедрі клінічного залу із сучасними стоматологічними установками, на яких студенти надають консультації та ведуть спільний прийом пацієнтів. На кожному практичному занятті студенти працюють з муляжами, фантомами, таблицями, стендами, атласами, моделями, засвоюючи практичну навичку згідно з тематичним планом. Демонструють відеоролики (обстеження хворих, проведення хірургічних стоматологічних операцій). Лише після засвоєння практичної навички студенти переходять в клінічні зали для виконання практичної роботи з пацієнтами під керівництвом викладача. При проведенні практичних занять застосовують комп’ютерну техніку для програмованого навчання та контролю знань, користування електронними підручниками, які створили викладачі кафедри. Використання сучасних технічних засобів на лекціях і практичних заняттях з хірургічної стоматології сприяє вдосконаленню навчання, підвищенню засвоєння теоретичних і практичних знань.

2009 рік також відзначився масштабним плануванням кандидатських дисертацій. У березні-червні четверо викладачів кафедри розпочали роботу над своїми кандидатськими дисертаціями. В серпні 2009 року створено кафедру стоматології ФПО, до ведення занять залучені досвідчені викладачі кафедри хірургічної стоматології.

2010 року завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент Ярослав Петрович Нагірний блискуче захищає докторську дисертацію на тему «Шляхи оптимізації репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри хірургічної стоматології. Є автором і співавтором понад 127 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких два патенти на винахід, шість патентів на корисну модель, видав п’ять посібників (один – англійською мовою). Підтвердженням високого рівня наукової діяльності кафедри є запрошення професора до участі в роботі спеціалізованих вчених рад Івано-Франківського національного медичного університету як члена спеціалізованої ради. Ярослав Петрович головний редактор журналу «Клінічна стоматологія».

2010 року розширюють кадровий склад, на кафедру хірургічної стоматології приходять лікарі-стоматологи – випускники різних вишів України, асистенти Микола Васильович Рудик, Роман Мирославович Рубас. На кафедрі завершують роботу над заповненням системи щоденного контролю знань студентів за системою «Moodle» та матеріалами для дистанційної форми навчання медсестер.

2011 року на кафедрі хірургічної стоматології лави молодих вчених поповнюють Іван Ігорович Білозецький та Ірина Андріївна Михайлюк.

Після захисту кандидатської дисертації 2011 року на тему «Оптимізація діагностики, клініки та лікування альвеолітів» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія Наталія Степанівна Гутор переходить на кафедру хірургічної стоматології 2012 року та виконує обов’язки завучки кафедри. 2014 року присвоєно вчене звання доцентки кафедри хірургічної стоматології. Є авторкою та співавторкою понад 125 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 3 патенти на винахід, 1 патент на корисну модель, 1 монографія, видала 6 посібників, 1 інформаційний лист, 4 методичні вказівки.

2012 року стало питання про доповнення кафедрального складу викладачами, які б вели заняття англійською мовою. До нього увійшли асистенти Наталія Олегівна Стоян (Твердохліб), Наталія Ярославівна Ковтун, Олена Сергіївна Гонтар (Беденюк), Зоряна Степанівна Головецька (Гевик). Прийшли й лаборанти Любов Богданівна Курилюк, Галина Богданівна Плюсквік.

2016 року склад кафедри хірургічної стоматології поповнили лікарі-стоматологи – випускниці ТНМУ Ірина Романівна Міц, Ірина Михайлівна Яворська-Скрабут, випускниця УМСА Христина Олегівна Лоза.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за період 2015-2021 рр.:

  • Твердохдіб Н.О. Кандидатська дисертація на тему: «Морфологічні основи ремоделювання слизової оболонки порожнини рота при обтураційній жовтяниці та за умов коригувальних впливів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Кандидат медичних наук з 2015 року. Торік присвоєно вчене звання доцентки кафедри хірургічної стоматології;
  • Лоза Х.О. Кандидатська дисертація на тему: «Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців шкіри в різних ділянках обличчя та шиї (експериментально-клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Кандидат медичних наук з 2016 року;
  • Михайлюк І.А. Кандидатська дисертація на тему: «Порівняльний вплив скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травми на морфо-функціональні порушення печінки в період ранніх проявів травматичної хвороби» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Кандидат медичних наук з 2016 року. З 2019 р. працює на посаді доцентки кафедри хірургічної стоматології;
  • Білозецький І.І. Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні механізми взаємозв’язку і взаємообтяження генералізованого пародонтиту у хворих з ревматоїдним артритом» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Кандидат медичних наук з 2016 року. З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології. Цьогоріч присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургічної стоматології;
  • Міц І.Р. Кандидатська дисертація на тему: «Механізми пошкодження внутрішніх органів у щурів внаслідок дії стресу в пренатальний і постнатальний період їх розвитку» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Кандидат медичних наук з 2017 року;
  • Ковтун Н.Я. кандидатська дисертація на тему: «Cтруктурно – функціональна організація твердих тканин пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Кандидат медичних наук з 2018 року. З 2021 р. працює на посаді доцентки кафедри хірургічної стоматології.
  • Скочило О.В. Кандидатська дисертація на тему: «Механізми регенерації експериментальних дефектів нижніх щелеп щурів при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Кандидат медичних наук з 2019 року. З 2021 р. працює на посаді доцентки кафедри хірургічної стоматології;
  • Беденюк О.С. кандидатська дисертація на тему: «Патогенетичні особливості генералізованого пародонтиту на тлі атрофічного гастриту: механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Кандидат медичних наук, працює на посаді доцентки кафедри хірургічної стоматології з 2020 року.
  • Стефанів І.В. Кандидатська дисертація на тему: «Фармакологічна характеристика нового рослинного препарату «Касдент» для лікування запальних захворювань пародонту та слизової оболонки ротової порожнини» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. Кандидатська дисертація на етапі завершення.

З 2020 року викладачі кафедри розробили, частково відкоректували, доповнили робочі навчальні програми, курс за вибором, виробничу лікарську практику у стоматології для студентів ІІІ-V курсів стоматологічного факультету з навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія». Доценти кафедри для студентів щорічно поновлюють методичні вказівки, матеріали підготовки студентів до практичного заняття, відеоматеріали до заняття, створено банк ситуаційних задач, тестових завдань для «Крок-2» на сторінці Moodle.

Завдяки ректорові, професору Михайлові Миколайовичу Корді на кафедрі придбано всі необхідні сучасні комп’ютерні технології. З впровадженням інформаційно-технічного прогресу з’явилася можливість проводити запис та відеотрансляцію практичних занять і лекцій. Кафедра обладнана сучасною стоматологічною апаратурою, стоматологічними установками, інструментарієм, розхідними матеріалами, універсальними фантомами.

Надзвичайно вагому роль у формуванні клінічного мислення, навичок практичної та наукової діяльності студентів відіграє студентський науковий гурток. На кафедрі хірургічної стоматології функціонує студентський науковий гурток під керівництвом викладачів Н.Я. Ковтун, О.В. Скочило. Засідання наукового гуртка проводять у форматі Google Meet. Кафедра готує студентів для участі як у міжвузівських студентських конференція, так і в науково-практичних конференціях з міжнародною участю, де гуртківці демонструють найкращі результати.

Лікувально-консультативна робота

Лікувально-консультативну роботу кафедра проводить з 2006 року згідно з календарним планом занять та графіку роботи співробітників кафедри на практичних заняттях зі студентами. Лікувально-консультативний прийом проводять у клінічних залах. Базами кафедри є спеціалізоване відділення хірургічної стоматології Тернопільської університетської лікарні, друге хірургічне відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру, стоматологічний корпус університету на вул. Чехова, 7, де в клінічних залах є чотири стоматологічні установки. Висококваліфіковані стоматологи-хірурги кафедри оволодівають сучасними методиками хірургічного лікування захворювань голови та шиї й діляться власним досвідом з молодими фахівцями.

Відділення хірургічної стоматології університетської лікарні – це єдиний стаціонарний спеціалізований підрозділ в області, який надає планову та невідкладну допомогу краянам із захворюваннями органів щелепно-лицевої ділянки та шиї. Очолює відділення завідувач, лікар-стоматолог-хірург вищої категорії Олег Іванович Дзіх. Працівники відділення активно розробляють і впроваджують у практику сучасні методи лікування травм і запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Професор кафедри, лікар-стоматолог-хірург вищої категорії Я.П. Нагірний із завідувачем відділення О.І. Дзіхом виконують складні види оперативних втручань. Доценти кафедри стоматологи-хірурги: Н.С. Гутор, І.І. Білозецький, О.В. Скочило мають вищу та першу кваліфікаційні категорії, з 2011 року несуть цілодобову ургентну службу з надання невідкладної допомоги хворим. Пишаємося, що наші випускники обрали хірургічний профіль стоматології та нині працюють у відділенні на посаді лікаря-стоматолога-хірурга Це – Віталій Любомирович Фесик, Андрій Олегович Зелінський. Хочу наголосити, що медсестри, молодший медичний персонал відділення – висококваліфікований, злагоджено працюють з кафедральними працівниками. Велика їм подяка та шана.

Доцент Л.М. Скакун – лікар-онколог вищої категорії в поліклінічному відділенні веде консультативний прийом пацієнтів з різноманітними пухлинами голови та шиї. Лікування хворих з доброякісними та злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки проводить на базі ТООД.

На кафедрі в клінічних залах надають амбулаторно-лікарську та консультативну допомогу, амбулаторні втручання, лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Працівники кафедри забезпечують планову консультативну та лікувальну роботу серед мешканців Тернополя та області, активно співпрацюють з практичною охороною здоров’я шляхом підготовки кадрів, впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Лікарі-стоматологи-хірурги кафедри постійно удосконалюють власну лікарську майстерність, отримують лікарські категорії, освоюють нові напрямки медицини. У відділеннях (ТУЛ, ТООД) і клінічних залах кафедри хірургічної стоматології студенти мають можливість самостійно або за асистенції викладачів надавати амбулаторну стоматологічну-хірургічну допомогу пацієнтам. Через впровадження карантину, аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції, на період дії обмежувальних заходів тимчасово припинили планові прийоми хворих.

Наукова робота кафедри хірургічної стоматології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. Наукові здобутки викладачів кафедри представляли на міжнародних з’їздах, симпозіумах, конференціях. Матеріали науково-дослідної роботи викладачів використовують у лекційному курсі та на практичних заняттях на кафедрі хірургічної стоматології. Наукові розробки впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів України (Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької областей), що підтверджено відповідними актами впровадження. 2016 року кафедра організувала науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології» на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина».

Навчально-виховний процес

Важливими напрямами ефективної діяльності навчального закладу є демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу. Виховна робота у виші – двосторонній процес, взаємодія вихователя й студента. Важливе місце в роботі кафедри хірургічної стоматології належить виховній роботі викладачів серед студентів, що спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови. При плануванні виховної роботи наставники передбачають: вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання, ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє, стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів, вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам. Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри хірургічної стоматології є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального й фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, життєвої компетентності, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів.

У виховній роботі зі студентською молоддю використовуємо різні форми: виробничу діяльність, участь у громадських справах, поводження у побуті. Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної роботи, не виносимо завдання виховання за рамки навчального процесу. Треба зважати на дієвість і впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це – навчальні заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, різноманітні форми та види суспільно-корисної праці. Куратори кафедри зі студентами проводять різноманітні культурні заходи, організовують культпоходи в драмтеатр, філармонію, різноманітні виставки.

Навчально-виховну роботу проводять відповідно до укладеної щорічно програми, затвердженої на засіданні кафедри хірургічної стоматології. Національно-патріотично-виховна робота на кафедрі хірургічної стоматології спрямована не лише на підготовку висококваліфікованих лікарів-стоматологів, а також культурних, освічених громадян своєї держави для запобігання національної нетерпимості та будь-яких проявів насильства у студентському середовищі й у країні загалом. Куратори груп проводять виховні бесіди щодо культури поведінки, морального стану студентів групи, порушують питання щодо виникнення конфліктних ситуацій та шляхів виходу з них. Доброю традицією серед наставників і студентів стали доброчинні заходи. Оскільки для студентів навчання є їх безпосередньою трудовою діяльністю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання.

Дистанційне навчання

Поширення вірусу COVID-19 поставило нові вимоги до викладачів. Потрібно зберегти безперервне навчання, забезпечити ефективне засвоєння навчальної програми з хірургічної стоматології, підготувати студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Все це зобов’язало та вимагало від нас якнайшвидшої трансформації методики викладання для студентів на циклі хірургічної стоматології через сучасні інформаційні комп’ютерні технології – інтернет-ресурси Teams, Zoom, Meet.

На початок карантину викладачі та студенти не цілком розуміли, що ж насправді їх очікує. Дуже скоро студенти стали більш самостійними, навчилися спілкуватися дистанційно, а викладачі освоїли різні програми, записали відеолекції, відеоролики. Усну розмову зі студентом проводимо в режимі онлайн-конференції в програмі Microsoft Teams при ввімкненій камері та мікрофоні. Під час заняття проводимо розгляд клінічних випадків та ускладнень, в процесі виникають різні дискусійні питання. Заняття закінчуємо з підтвердженням засвоєння. В періоді дистанційного навчання контролювальну частину заняття проводимо за допомогою сайту, так званий модульний контроль.

Кожен викладач демонструє фотографії хворих, рентгенологічні знімки, відеоролики згідно з темою заняття, пояснює незрозумілі методи та методики проведення хірургічних втручань. Відтак студент озвучує, викладач відтворює власноруч виконання певної практичної навички на фантомі. Ми, викладачі, бачимо та чуємо відповідь студента, що надає нам можливість реально оцінити рівень його підготовки. Найактивніші студенти готують доповіді на 10-15 хвилин. Такий підхід значно збільшує зацікавленість студентів та ефективність засвоєння матеріалу.

Протягом свого становлення, кафедра виконує всі основні завдання, поставлені перед нею керівництвом університету. Попри всю ситуацію сьогодення, сучасні комп’ютерні технології дозволяють нам впоратися з виконанням освітнього процесу, незважаючи на пандемію, бажання студентів і викладачів є обопільним. Колектив кафедри молодий, сповнений енергії, з оптимізмом дивиться в майбутнє.

Наталія ГУТОР,

доцентка кафедри хірургічної стоматології ТНМУ