Групи рівних і фасилітаторство як новий формат навчання

З 2018 року ТНМУ ім. Івана Горбачевського є партнером українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Завдяки цьому стали можливими багато активностей: вивчення англійської мови на рівень В1 та В2, отримання обладнання для дистанційного навчання, а також для симуляційного навчання та організації кабінету лікаря загальної практики-сімейної медицини. Проте не менш важливими є освітня складова проєкту – різноманітні тренінги, що дають можливість викладачам і лікарям фахово вдосконалюватися та розвиватися, що особливо актуально нині в аспекті безперервного професійного розвитку. Один з пріоритетних напрямків проєкту є фасилітаторство і функціонування груп рівних.

У сучасному світі дедалі більше уваги приділяють неформальній освіті, фасилітаційним практикам, які допомагають робити процес навчання захоплювальним, цікавим та інтерактивним, наповненим новими знаннями й навичками. Згідно з останніми психологічними дослідженнями групове навчання є більш ефективним і результативним порівняно з індивідуальним. «Вчитися взаємодіяти», «вчитися в дії», «вчитися вчитися» – ось нові виклики сучасного суспільства.

Горизонтальне навчання – це двостороннє взаємне навчання, що передбачає обмін знаннями, ідеями та навичками між тими, хто навчається. В основі горизонтального або спільного навчання (collaborative learning) лежить принцип «рівний-рівному» (peer learning), який грунтується на педагогічній філософії конструктивізму. Конструктивізм розглядає навчання як активний процес, коли ті, хто навчаються, конструюють знання на основі власного досвіду через взаємодію з іншими. Основна ідея конструктивізму полягає в тому, що неможливо передати знання суб’єкту навчання в готовому вигляді, можна лише створити педагогічні умови для успішного самоконструювання знань у процесі навчання. Саме на цій філософії ґрунтується принцип «рівний-рівному». Тобто це така освітня практика, коли ті, хто навчаються, взаємодіють одні з одними для досягнення своїх навчальних цілей та діляться власним досвідом.

Основними характеристиками горизонтального навчання є рівність, взаємність, структурованість процесу навчання, яка залежить від поставленого завдання. У горизонтальному навчанні особливого значення набуває як процес навчання, так і емоційна взаємопідтримка учасників, що сприяє розкриттю потенціалу групи рівних, створенню та посиленню фахової спільноти. В процесі такого навчання відбувається поступова трансформація від індивідуального до спільного здобуття знань, де створюються комфортні та сприятливі умови для всіх слухачів, де вони взаємодіють, обмінюються досвідом, дискутують і приймають групові рішення. В горизонтальному навчанні точка зору кожного учасника є важливою та цінною, відмінності слухачів вдало трансформуються в нові можливості, що створює сприятливі умови навчання.

Стрімкий технологічний прогрес передбачає також підхід конективізму, згідно з яким процес навчання – це активний процес взаємодії не лише з іншими людьми, але й з технологіями. Зокрема, за принципами конективізму навчання та знання складаються з різноманіття думок; можна істотно підвищити ефективність свого навчання шляхом включення у вже наявні навчальні мережі; у процесі навчання знання створюється, а не лише засвоюється. Конективізм – теорія навчання, яка підкреслює соціальні та культурні аспекти в процесі навчання в мережевих, комплексних і самоорганізованих середовищах. Навчання – динамічний процес створення зв’язків та збільшення комплексності мережі, що може відбуватися не тільки в межах певної особистості, а й у всій мережі.

Горизонтальний формат роботи потрібен для забезпечення простору з метою обміну теоретичними знаннями, обміну практичним досвідом, для того, щоб сформувати спільне бачення теми/проблеми та отримати конкретні результати спільної роботи – рішення для вдосконалення практики. Дуже важливими в цьому процесі є емоційна взаємопідтримка учасників, відчуття приналежності до групи / фахової спільноти, а також відчуття цінності власного внеску в процес та співпрацю.

За визначенням Сема Кейнера, провідного світового експерта у сфері прийняття групових рішень, фасилітація – це супровід групового процесу, що спрямованийй на ефективну комунікацію, прояснення та досягнення поставлених цілей, а фасилітатор/ка є агентом змін і допомагає групі перейти від підпорядкування до співпраці та спільної відповідальності.

У фасилітації навчального процесу основними є організація навчального простору, залучення та сприяння розкриттю потенціалу учасників і групи загалом, а також їх підтримка у втіленні їхніх навчальних цілей. Фасилітатор/ка допомагає групі виявити весь спектр інтересів і точок зору, щоб прийняти максимально життєздатне рішення, яке ставить наголос також на інтереси всіх суб’єктів, на яких воно впливає, аби вони відчували більшу особисту відповідальність за його прийняття. Фасилітатор/ка заохочує до участі, сприяє взаєморозумінню та культивує відчуття спільної відповідальності. До основних засад фасилітації належать: демократичність, добровільність, відповідальність, співпраця, прозорість та чесність, рівність, цінність вкладу кожного/кожної, різноманіття. Нині фасилітацію ефективно використовують у багатьох сферах (навчанні, психології, бізнесі, миротворчості тощо).

Прикладом горизонтального навчання є групи рівних, коли учасники без жорстких правил у безпечній атмосфері мають змогу обговорити нагальні проблеми, поділитися власним досвідом, засвоїти нові викладацькі підходи, вивчити мотиваційні техніки чи педагогічні методики. Групи рівних (peer groups) – це безперервне, регулярне, систематичне й критичне обговорення групою викладачів/сімейних лікарів їхньої власної діяльності й проблемних ситуацій, використовуючи структурований підхід (обговорення серед рівних, обговорення з іншими спеціалістами, лекції, семінари, воркшопи) задля досягнення безперервного поліпшення якості послуг охорони здоров’я.

Групи рівних орієнтовані на проблему, питання для обговорення постають зі щоденної практики, на основі багаторівневого підходу й заохочують індивідуальне навчання з наголосом на якості роботи, дають можливість обміну ідеями й сприяють створенню професійних спільнот. У медичних закладах вищої освіти групи рівних – це осередки викладачів, які прагнуть більш якісної вищої медичної освіти та постійно розвивають свою викладацьку майстерність. Вони дають необмежені можливості для професійного зростання та розвитку своїх умінь.

Вже з 2021 року запрацювали групи рівних і в нашому університеті. Їх учасники обговорюватимуть реальні проблеми, з якими викладачі стикаються у своїй педагогічній діяльності, зважаючи на виклики сьогодення. Групи рівних об’єднають вмотивованих, відповідальних викладачів, які прагнуть постійного вдосконалення. Всі групи рівних розглядатимуть питання практичної діяльності і будуть проблемно орієнтованими. Саме у такому форматі, в дружній невимушеній атмосфері «рівних» можна вільно обговорювати проблеми, пов’язані з роботою, разом з колегами знаходити найбільш оптимальні шляхи їх розв’язання, обмінюватися ідеями, особистим досвідом і при цьому отримувати бали безперервного професійного розвитку. Групи рівних є одним з видів підвищення педагогічної кваліфікації, тому можна долучити участь в роботі групи рівних у свій індивідуальний план підвищення педагогічної майстерності.

Запрошуємо викладачів нашого університету до участі в групах рівних у рамках безперервного професійного розвитку освітян та вдосконалення своєї педагогічної майстерності у сучасному, доступному, ефективному та дружньому форматі.

Софія ГУСАК,

доцентка кафедри внутрішньої медицини №2,

Оксана СИДОРЕНКО,

доцентка кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТНМУ