Сучасні аспекти клінічної неврології

Відбулася науково-практична конференція «Сучасні аспекти клінічної неврології» – спільний проект кафедри неврології ТДМУ та обласної комунальної психоневрологічної лікарні за сприяння фармацевтичної фірми Arterium.

Світлана ШКРОБОТ – професор ТДМУ

У рамках конференції з доповідями виступили: Т.С. Міщенко – завідувач кафедри неврології Харківського національного університету ім. В.Н. Карабіна, професор, В.А. Скибчик – професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, В.М. Міщенко – завідувач відділом судинної патології головного мозку Харківського інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, професор, С.І. Шкробот – завідувач кафедри неврології ТДМУ, професор, Л.І. Колеснікова – головний позаштатний невролог УОЗ ОДА.

Василь СКИБЧИК – професор        (м. Львів)

Професор Т.С. Мі-щенко у доповіді «Алгоритм діагностики та лікування хронічних порушень мозкового кровообігу» поставила наголос на одному з найактуальніших питань неврології. Важливість проблеми обґрунтована статистичними показниками. Так, упродовж останніх десятиліть розповсюдженість церебро-васкулярної патології у світі зросла на 118 %, захворюваність – на 70 %, інвалідизація – на 73 %. Особливе занепокоєння викликає зростання частоти судинної патології серед осіб молодого віку – 25 %. Дослідження останніх років привертають увагу практичної медицини до проблеми «малого» інсульту. Ґрунтуючись на світовому досвіді, Тамара Сергіївна детально зупинилася на визначенні поняття «малого» інсульту та клінічних діагностичних критеріях. Відтак були проаналізовані причини, фактори ризику, патогенетичні механізми розвитку «малих» інсультів. Підкреслено, що основною причиною цієї патології є ураження дрібних судин головного мозку (у 50 % хворих). Доповідач окремо зупинилася на чинниках, що визначають прогресування неврологічної симптоматики після перенесеного «малого» інсульту, а також на питаннях прогнозу та інвалідизації. Значна частина доповіді була присвячена проблемі постінсультних когнітивних порушень, а також сучасним патогенетично обґрунтованим методам лікування. Закцентовано увагу на важливості методів запобігання розвитку інсульту.

Владислав МІЩЕНКО – професор (м. Харків)

Доповідь професора В.А. Скибчика «Ацетилсаліцилова кислота в профілактиці серцево-судинних захворювань, світові тенденції та нові практичні підходи» висвітлила сучасні погляди на роль антитромбоцитарної терапії у профілактиці серцево-судинних захворювань. Доповідач зазначив, що в лікуванні коронарного синдрому визначальним залишається «золотий стандарт» – ацетилсаліцилова кислота. Наголошено на спільних патогенетичних механізмах гострої коронарної та церебральної ішемії. Василь Антонович детально зупинився на принципах призначення антитромбоцитарної терапії, конкретних рекомендаціях з урахуванням віку, статі пацієнта, наявної супутньої патології. Велику увагу в доповіді було приділено ролі ацетилсаліцилової кислоти у первинній та вторинній профілактиці інсульту.

У доповіді «Клініко-неврологічні аспекти фіброміалгій» професор В.М. Міщенко обґрунтував актуальність питання хронічного болю у медичній практиці: 90 % усіх захворювань супроводжуються виникненням больового синдрому, у 11-40 % випадків саме біль є причиною звернень за первинною медичною допомогою, у 20 % – має схильність до хронізації. Фіброміалгія є проблемою мультидисциплінарною, адже це синдром дифузного болю в тілі, що асоціюється з втомою, слабкістю, порушенням сну, когнітивними розладами, пригніченим настроєм, різними функціональними порушеннями за неможливості це пояснити іншим захворюванням. Владислав Миколайович наголосив, що фіброміалгія є одним з варіантів дифузного нейропатичного болю, в основі формування якого лежить механізм центральної сенситизації. Доповідач детально зупинився на історії вивчення цього феномену, поширеності патології в популяції (до 5 %), етіологічних чинниках, провідних патогенетичних механізмах, клінічній характеристиці, діагностичних критеріях, лікувальній тактиці. Окремо було висвітлено питання коморбідності фіброміалгії з мігренню, вертеброгенним і міофасціальним синдромами.

Професор ТДМУ С.І. Шкробот обґрунтувала вибір теми доповіді «Міастенія і міастенічні синдроми: алгоритм діагностики та лікування» зростанням захворюваності на міастенію та міастенічні синдроми. Було висвітлено сучасну класифікацію міастенії, етіологію та патогенетичні механізми розвитку цієї патології. Доповідач детально зупинилася на клінічній феноменології окремих форм міастенії, акцентувала увагу на необхідності поєднання традиційних і нових методів діагностики (функціональних та медикаментозних проб, інструментальних і лабораторних методик), а також застосуванні патогенетично обґрунтованого лікування (глюкокортикостероїди, цитостатики, плазмаферез, імуноглобуліни). Важливе місце у доповіді було відведено алгоритму надання невідкладної допомоги при міастенічному та холінергічному кризах. Світлана Іванівна поділилася власним практичним досвідом лікування хворих на міастенію.

Тема доповіді головного позаштатного невролога УОЗ ОДА Л.І. Колеснікової – «Досвід проведення тромболізису в умовах відділення інтенсивної терапії Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні». Зупинилася на науково обґрунтованій базі цієї методики, розповіла про основні покази до проведення процедури тромболізису та алгоритм його виконання. Оприлюднила досвід психоневрологічної лікарні з проведення тромболізису, основні досягнення та перспективи. На завершення Людмила Іванівна окреслила шляхи оптимізації впровадження цієї методики на Тернопіллі.

Світлана ШКРОБОТ,

завідувач кафедри неврології, професор