Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм

Відкрив конференцію проректор ТДМУ, професор Іван КЛІЩ

5-6 жовтня в ТДМУ відбулася X науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». Зорганізували захід фахівці кафедр патологічної фізіології, функціональної та лабораторної діагностики, медицини катастроф і військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії. Матеріали про досягнення науковців нашого університету, інших навчальних і наукових закладів України у вивченні патологічних процесів, що лежать в основі найбільш поширених захворювань були висвітлені в доповідях учасників заходу, а також у 76 наукових працях, представлених на конференції та опублікованих в її матеріалах. Загалом представники 22 навчальних і науково-дослідних установ України, Польщі, Молдови та Словаччини репрезентували свої матеріали.

Професор Володимир ГНАТІВ

З вітальним словом від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди виступив проректор з наукової роботи професор Іван Кліщ. Привітавши присутніх з нагоди ювілейної науково-практичної конференції, він наголосив на важливості вивчення глибинних питань патології, що в сучасних умовах є проблемними й доволі часто зустрічаються в практичній медицині, та побажав плідної праці учасникам форуму.

Основні напрямки роботи конференції стосувалися чотирьох важливих проблем, зокрема, механізмів порушень регуляції серцево-судинної системи в патології, метаболічних порушень за надзвичайних впливів на організм, нейроендокринної та імунної регуляції за умов дії патогенних чинників, патофізіології екстремальних станів і стресу. Найбільш актуальні питання були розглянуті на чотирьох секційних засіданнях. Доповіді учасників викликали жвавий інтерес і дискусію у науковців. Ніхто не залишився поза увагою присутніх. Всебічне обговорення тривало не лише під час секційних засідань, але й під час перерви.

Незважаючи на те, що патологія серцево-судинної системи й нині залишається однією з найактуальніших проблем сучасної теоретичної та практичної медицини, але не менш важливим питанням, що постало останніми роками, є політравма з розвитком поліорганної недостатності, ускладненої сепсисом. Причиною тому стали бойові дії, дорожньо-транспортні пригоди, стихійні лиха та інше. Тому основний тон конференції задали доповіді професора В.В. Гнатіва та доцента І.С. Кулянди, що стосувалися актуальних питань і патогенетичних особливостей інтенсивної терапії за політравми, проблем ранового процесу, сепсису та остеогенезу. Доповідачі поділилися власними здобутками з цього приводу, запропонували нові підходи до лікування, що в подальшому дозволить підвищити відсоток видужання постраждалих унаслідок тяжкої травми. Доповіді були настільки емоційні й творчо оформлені, що викликали неабиякий інтерес у багатьох присутніх, особливо – в студентів старших курсів, які теж взяли участь у роботі конференції. Проблемною виявилася деяка невідповідність між протокольними рекомендаціями та теоретичними напрацюваннями, що ще більше загострило дискусію. Як було проголошено у доповідях, за рівнем смертності людей працездатного віку ця патологія домінує в світі, а в Україні перевищує втричі показники європейських країн.

Доцент Ігор КУЛЯНДА

Не залишилися поза увагою й проблемні питання захворювань серцево-судинної системи, бо дві третини всіх померлих гине від хвороб серця. Висока смертність переважає серед осіб, обтяжених такими факторами ризику, як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, метаболічний синдром. Занадто складні патологічні процеси, що лежать в основі захворювань, спонукають дослідників використовувати методики, що базуються на молекулярному та молекулярно-генетичному рівні. Нині приділено належну увагу тим процесам, які пов’язані з поліморфізмом певних алельних генів, епігеномними порушеннями, які визначають клінічний прояв цієї патології. Водночас, як було показано в низці доповідей, у міокарді закладені потужні механізми, які здатні ефективно протидіяти факторам його пошкодження, і це викликає великий інтерес у дослідників. Зокрема, йдеться про кардіоміопатію, у тому числі, дилатаційну, алкогольну, ендокринну, кардіоміопатії, що викликані постійним і тривалим впливом лікарських засобів, важких металів, інших ксенобіотиків. Особливу увагу звернули на розкриття нових ланок патогенезу цих захворювань, що дозволяє скласти цілісну уяву про механізми їх формування та відкриває нові шляхи для дослідження засобів їх фармакологічної корекції.

Старший науковий співробітник Ігор ПОПОВИЧ

Не обійшли й висвітлення на форумі проблемних питань надмірної маси тіла, особливо в молодих людей, що часто призводить до порушення адаптаційних можливостей організму. Нині відомо, що і недостатня, і надмірна маса тіла є чинником ризику багатьох захворювань. Значну увагу надали вивченню впливу психоемоційних факторів та медитації на інтегральні показники кардіогемодинаміки в осіб з різними рівнями нейротичності, депресивності, стійкості до стресу, тривожності. З цього питання глибокі та всебічні експериментальні дані були представлені щодо стресорної перебудови організму як у пренатальний, так і постнатальний період розвитку організму.

Сучасна людина постійно перебуває у стресових умовах – великий обсяг інформації, дефіцит часу, гіподинамія, тривала робота за комп’ютером, пасивний відпочинок, зростаючий обсяг завдань для розв’язання, значна поліморбідність тощо. Здається, всім відомо про те, що постійне напруження призводить до хронічної перевтоми, виснаження організму, зниження імунологічної реактивності, опірності його до будь-яких чинників і як наслідок – може викликати порушення нервової та ендокринної діяльності. Отож ця проблема не лише не втратила свого інтересу, а навпаки, стає дедалі гострішою. Як було продемонстровано в дослідженнях професора О.В. Денефіль, внаслідок пренатального стресу відбувається дестабілізація генетичних процесів, що призводить до порушень серцевої діяльності у постнатальному періоді, особливо у самців. Значно впливають на розвиток захворювань негативні психоемоційні стреси. В такій ситуації організм людини стає уразливим до будь-яких інших чинників. Причиною тому може бути нагромадження в організмі активних форм кисню та формування оксидаційного стресу, що згубно діє на мембрани клітин, призводять до енергетичної недостатності та до їх загибелі. На високому рівні й доволі розлого були представлені також результати, що стосувалися порушень імунологічної реактивності, метаболічних процесів в імунних клітинах, від яких залежить їх функціональна активність, проліферативні процеси.

Головний лікар санаторію Андрій КУЛЬЧИЦЬКИЙ (м. Трускавець)

Значний інтерес присутніх викликали дослідження, що проводять під керівництвом старшого наукового співробітника І.Л. Поповича на базі одного із санаторіїв м. Трускавця. Зокрема, були представлені глибокі та арґументовані патофізіологічні основи лікування дитячого церебрального параліча за методикою В.І. Козявкіна, що використовують в австрійській клініці. Присутні були вражені технічними засобами та прийомами, практичне використання яких демонструє чудові результати в тих випадках, коли при звичайних підходах вони були відсутні. Лікар цього ж санаторію А.Б. Кульчицький представив результати впливу бальнеологічних засобів на нейроендокринноімунний комплекс, зокрема можливості на цій «платформі» сформувати в організмі хворих з урологічною та гастроентерологічною патологією протизапальний ефект і в такий спосіб доповнити лікувальну програму.

Низка досліджень стосувалася механізмів розвитку запальних процесів різної локалізації та ролі в їх розвитку імунних та цитокінових порушень, апоптичних і некротичних процесів, що доводить системність розвитку руйнівних процесів в організмі. Зазвичай значне місце зайняли питання поліорганної недостатності як наслідок політравми, цукрового діабету, репродуктивної системи та інших ендокринних патологій, які є провідними серед експериментальних досліджень нашого університету.

Позитивним моментом форуму були доповіді англійською мовою, що у майбутньому сприятиме публікаціям в іноземних виданнях, особливо в тих, які занесені у наукометричну базу даних. Це вселяє впевненість на розширення міжнародних стосунків у розв’язанні актуальних проблем теоретичної та практичної медицини.

Юрій БОНДАРЕНКО,

професор,

Володимир ПЕЛИХ,

доцент,

Руслан УСИНСЬКИЙ,

старший викладач